GINKGO HOTEL & SZÁLLODA

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: [2014. január 2.] napjától

Jelen szerződés (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Ginkgo Hotel és Konferencia Korlátolt Felelősségű Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2.; Cg.; 06-09-011433; adószám: 13998019-2-06), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a Hotel Ginkgo**** szállodában (a továbbiakban: „Szálloda”) nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó feltételeket határozza meg.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF hatálya teljes körűen kiterjed a Szolgáltatásra, azzal kapcsolatban szabályozza mind a Szolgáltató, mind a szolgáltatást igénybevevő fél (a továbbiakban: „Vendég”) jogait és kötelezettségeit (Szolgáltató és Vendég együttesen: „Felek”).

1.2. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépését követően annak módosításáig, illetve visszavonásáig hatályos. Az ÁSZF hatályba lépésének időpontja a Szálloda weboldalán történő közzététel napja.

1.3. A Vendég az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szolgáltató felét történő szobafoglalás megküldésével egyidejűleg, függetlenül attól, hogy a foglalást milyen formában eszközölte.

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. Foglalás

2.1.1. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (szobafoglalás) a Szálloda weboldalán szereplő e-mail címen, illetve a weboldalon található „Online foglalás” menüpont kitöltésével jelezheti. A Szolgáltató a Vendég foglalási szándékának elküldésétől számított 48 órán belül e-mail útján ajánlatot küld a Vendég részére a kért szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és árairól. A Szolgáltató a fenti ajánlatához kötve van, amennyiben a Vendég az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül válasze-mailben elfogadja azt. Amennyiben az ajánlatot a Vendég annak elküldésétől számított 48 órán belül nem fogadja el, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.1.2. A Felek között a szerződéses jogviszony a Szolgáltató ajánlatának Vendég által történő – a 2.1.1. pontban szabályozottak szerinti – visszaigazolásával egyidejűleg jön létre.

2.1.3. A Vendég foglalását kötbérfizetési kötelezettség nélkül legkésőbb a tervezett tartózkodás első napján, 16 óráig jogosult lemondani. Amennyiben a Vendég a foglalását a fenti időpontnál későbbi időpontban mondja vissza, úgy köteles a Szálloda részére kötbér fizetésére, amelynek mértéke a Vendég által igényelt szobatípus ára egy éjszakára. A kötbérfizetési kötelezettség nem mentesíti a Vendéget a Szolgáltató részére okozott kárnak – amennyiben a kötbér mértékénél magasabb – megtérítése alól.

2.2. A Szállodában történő tartózkodás

2.2.1. A Vendég a Szállodában történő tartózkodás kezdőnapján 14.00 és 22.00 óra között jogosult a bejelentkezésre és szoba elfoglalására. A távozás napján a Vendég 07.00 és 11.00 óra között köteles a szobát elhagyni és a Szállodából kijelentkezni.

2.2.2. A Szálloda területén állatok – a vakvezető kutya kivételével – tartózkodása nem engedélyezett. A Szálloda területén 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A Szálloda területére a Vendég nem a Szállodában vásárolt étel-ital behozatalára nem jogosult.

2.2.3. A Vendég vagyontárgyainak elhelyezésére a szobákban elhelyezett széf szolgál.

2.3. A Szolgáltatás igénybevételének díjai

2.3.1. A Szálloda a Szolgáltatás igénybevételének árait naprakészen feltüntet a Szálloda weboldalán, valamint a Szálloda recepcióján. A díjak szobánként és éjszakánként kerülnek feltüntetésre, az általános forgalmi adót, valamint a reggelit tartalmazzák.

2.3.2. A díjak a mindenkori idegenforgalmi adó összegét, valamint a Szálloda parkolójában történő parkolás díját nem tartalmazzák.

2.4. Fizetési feltételek

2.4.1. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, a Szállodába történő bejelentkezéskor köteles a Szolgáltatás teljes díjának megfizetésére, tartózkodása teljes időtartamára. A Vendég a fizetést teljesítheti készpénzben, bankkártya (American Express, Visa, Visa Electron, Euro/Maestro, Mastercard, VPay), valamint SZÉP-kártya útján.

2.4.2. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételének befejezésekor, a Szállodából történő kijelentkezéskor köteles megfizetni minden olyan egyéb díjat, amely a Szolgáltatás igénybevétele során merült fel, és amelyet a szobaár nem tartalmazott (pl.: minibárból történő fogyasztás, okozott kár).

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást magas színvonalon, egy ****-os szállodától elvárt minőségben, a jelen ÁSZF-ben és az általános szakmai szokásokban foglaltak szerint teljesíteni.

3.2. A Vendég köteles a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató részére történő megfizetésére a jelen ÁSZF 2.4. fejezetében rögzítettek alapján.

3.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bizonyos szolgáltatásokat (pl.: reggeliztetés, főétkezés, fürdőbelépők) a Vendég részére közvetített szolgáltatásként, harmadik szolgáltatóval történő szerződés alapján nyújtson.

3.4. A Vendég köteles a Szálloda helyiségeit rendeltetésszerűen használni, azok állapotát megóvni. A Vendég köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott minden olyan kárt, amely a fenti rendelkezés megszegéséből származik.

3.5. Amennyiben a Vendég vagyonában és/vagy személyében a Szálloda területén történő tartózkodás során bármilyen káresemény következik be, azt köteles a Szolgáltató valamely alkalmazottja részére haladéktalanul jelenteni. A Vendég vagyonában bekövetkezett kár esetén a Szolgáltatót kizárólag akkor terheli felelősség, amennyiben a Vendég a vagyontárgyat a szobájában található, lezárt széfben helyezte el.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató saját érdekkörében felmerült okból (pl.: ideiglenes üzemeltetési problémák) nem képes a Vendég számára szerződésszerű szolgáltatás nyújtani, úgy köteles a Vendég részére hasonló árkategóriájú és elhelyezkedésű szállást biztosítani. A helyettesítő szállással kapcsolatban felmerült valamennyi többletköltség a Szolgáltatót terheli,

4. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során a Szálloda weboldalán közzétett Adatkezelési nyilatkozat elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint jár el.

5. Vitarendezés

5.1. Amennyiben a Vendég a Szolgáltatás minőségével nincs megelégedve, úgy panaszát rögzítheti a Szálloda recepcióján kihelyezett panaszkönyvben. A Szolgáltató a panaszt köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a Vendéget a panasz megtételétől számított 30 napon belül írásban értesíteni. A Szolgáltató eljárására a panaszkezelés során egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alkalmazandóak.

5.2. Amennyiben a panasz kivizsgálása nem vezetett eredményre, a Vendég panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a Szálloda weboldalán történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba.

6.2. Jelen ÁSZF bizonyos részeinek esetleges érvénytelensége nem érinti az ÁSZF fennmaradó részeinek érvényességét.

6.3. A Felek közötti szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató elektronikus értesítése a Vendég foglalásának visszaigazolásáról.